11 febrero 2012

PRENTSA OHARRA ·10· NOTA DE PRENSA

EUSKADIKO GIZA ELIKADURA ETA DIETETIKAN DIPLOMATUEN ELKARTEAK 10 URTE BETETZEN DITU. 2002-2012, ezarpen eta lorpenen hamarkada

Otsailaren 12an 10 urte betetzen dira Euskadiko Giza Elikadura eta Dietetikan Diplomatuen Elkartearen, EGEDDE, sortzea EAOn argitaratu zela.
Sortu zenetik elkarteak profesioaren alde lan egin du, profesionalak bilduz –gaur egun 220-, beste autonomia erkidegoetako profesionalekin harremana sendotuz, osasun zerbitzu publikoan dietista-nutrizionista sartzea eskatuz eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala aurrera ateratzeko borrokatuz.

Hamar urte lanean
Lehen urteetan, 2002-2003, eginbeharrik handiena ahalik eta dietista-nutrizionista gehienekin kontaktuan jartzea izan zen; hauei elkartea eta helburuak aurkeztu eta beraien laguntza eskatuz. Baita ere, Arartekoari eta “Defensor del Pueblo”ri euren interbentzioa eskatu zitzaien, osasun eta hezkuntza arloan dietista-nutrizionistaren egoerari buruz administrazioen erantzuna eta arrazoiak ezagutzeko.
2004. urtea intentsitate handikoa izan zen, Espainiako elkartearekin (Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas) Bartzelonako Ituna sinatu baitzen. Honi esker, AEDNrekin eta beste autonomia erkidegoetako elkarteekin erlazioa hasi zen. Honekin batera, Vitoria-Gasteizko udaletxearekin harremana piztu zen, ondoren dietista-nutrizionista ezberdinak Gasteizko biztanleen elikadurari buruzko ikerketetan lanean jarriko zituena. Azkenik, 2004an Eusko Jaurlaritzako estamentu ezberdinekin lehen bilera ospatu zen, dietista-nutrizionista osasun zerbitzu publikoan sartzeko eskatuz.
2005. urtea ezinbestekoa izan zen hurrengo urteetako lan estrategiak prestatzeko. Hauek AEDNko lehen foroan osatu ziren. Gainera elkarteko bloga ireki genuen, bazkideekin topagune berria izateko: www.addene.blogspot.com
2006 urte bereziki intentsoa izan zen, bi proiektu nagusitan lan eginez: alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala sortzeko dokumentazio guztia biltzen hasi ginen, eta bestetik, AEDNren IV Kongresua ospatzeko hautagaitza sendoa prestatu genuen. Gainera, Giza Elikadura eta Dietetikako Diplomaturako Autoebaluaketa Taldean parte hartu zuen EGEDDEk, diplomatuen ordezkaritzapean.
2007an gure esfortzuak Euskal Autonomia Erkidegoko Elkargo Ofiziala sortzeko eskaera prestatu eta aurkeztera bideratu genituen. Saria 2008an jaso genuen, abenduak 12ko 14/2008 legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala sortzekoa onartu zenean.
2008a bereziki garrantzitsua izan zen, profesioaren kode deontologikoa onartu zelako batetik, eta bestetik, Bilboko Euskalduna Jauregian 400 dietista-nutrizionista baino gehiago bildu zituen AEDNren IV Kongresua ospatu genuelako.
2009-2011 urteak Elkargoaren garapenean oinarritu dira; estatutuen eraketa eta elkargora izen emateetarako legez bete beharreko epeak betez. Horrez gain, 2011an etorkizunari buruzko erreflexioa egin dugu AEDNren II. Foroan helburu berriak ezarriz.

Helburuz beteriko 10 urte
EGEDDE 4 helburu nagusirekin sortu zen: (1) profesional taldearen bat egitea, (2) elkargo ofizialaren eraketa, (3) elikadura eta dietetikari dagokionez, dietista-nutrizionista profesional erreferentea denaren idea zabaltzea eta (4) dietista-nutrizionista osasun eta hezkuntza sistema publikoan sartzea.
Hamar urtetan lehen bi helburuak lortu ditugu eta hirugarrenean aurrera pausoak eman ditugu. Dietista-nutrizionista gizartean presente dago gaur egun, gero eta gehiago eta bere irudia elikadura eta dietetikako gaietan sendotzen doa.

Etorkizuneko helburuak

Behin Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala sortzeko helburua lortuta, EGEDDE bere desagerpenera gerturatzen doa. Hala, Elkargoa izango da profesionalak eta biztanleria defendatuko dituena. Bi erronka nagusi izango ditu: intrusismoaren aurkako borroka eta dietista-nutrizionista osasun eta hezkuntza sistema publikoan sartzea.
Osasun Saileko Kontseilari den Bengoa jaunak Eusko Legebiltzarrean 2002-2010 Osasun Planaren ebaluaketa aurkeztu zuen eta obesitatea osasun sistemak aurre izango duen “hamarkadako erronka handiena” bezala identifikatu zuen. Osakidetzako lan-taldera dietista-nutrizionistak sartzearen gure eskaera ongi etorria izatea espero dugu; gai hauetan gehien eta hoberen prestatutako profesionala baita.


LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN DE EUSKADI CUMPLE 10 AÑOS. 2002-2012, una década de implantación y logros

El 12 de febrero se cumplen 10 años de la publicación en BOPV de la constitución de la Asociación de Diplomados en Dietética y Nutrición de Euskadi ADDENE.
Desde que se fundó hace 10 años la asociación ha trabajado en pro de la profesión, agrupado a los profesionales -suma 220 en la actualidad- , reforzado las relaciones con los profesionales de otras autonomías, solicitado la inclusión del dietista-nutricionista en los servicios públicos de salud y luchado por la creación del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco.

Diez años de trabajo
Durante los primeros años, 2002-2003 la tarea principal fue la de contactar con el mayor número posible de dietistas-nutricionistas, para darles a conocer la asociación y sus objetivos y solicitarles su apoyo. Asimismo, se solicitó la intervención del Ararteko y del Defensor del Pueblo, con el fin de obtener respuesta y justificación de las distintas administraciones acerca de la situación del dietista en los ámbitos sanitario y educativo.
El año 2004 fue de gran intensidad, pues se firmó el Pacto de Barcelona con la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, gracias al cual comenzó nuestra relación con esta entidad y con las asociaciones de Dietistas-Nutricionistas del resto de autonomías. Junto a esto, comenzó una relación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gracias a la cual dietistas-nutricionistas han participado en la realización de diversos estudios sobre hábitos alimentarios de la población de Vitoria. Finalmente, en 2004 se celebró la primera de las reuniones que se han mantenido con diversos estamentos del Gobierno Vasco para solicitar la inclusión del dietista-nutricionista en el sistema público.
El año 2005 resultó fundamental para definir las estrategias de trabajo para los años siguientes, que se elaboraron en el I Foro de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. Además, fue el año de creación del blog de la asociación, punto de unión con nuestros socios: www.addene.blogspot.com.
2006 fue un año especialmente intenso, pues se trabajó en dos proyectos que nos ocuparían en los próximos años: por una parte, se comenzó a recopilar toda la documentación necesaria para iniciar los trámites de creación del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco. Por otra parte, se preparó una potente candidatura para la celebración del IV Congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. Junto a esto, ADDENE participó en el Comité de Autoevaluación de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética, en representación de los egresados.
En el año 2007 centramos todos nuestros esfuerzos en preparar y presentar la solicitud de Creación del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco, esfuerzos que se vieron recompensados en 2008 con la aprobación de la ley 14/2008, de 12 de diciembre, de creación del colegio oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco.
2008 fue especialmente importante, pues se aprobó el código deontológico de la profesión. Tuvimos el placer de recibir a más de 400 dietistas-nutricionistas en el Palacio Euskalduna, donde celebramos el IV Congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas.
Los años 2009-2011 los hemos dedicado especialmente al desarrollo del Colegio Oficial, siguiendo los plazos de elaboración de estatutos y colegiación establecidos por ley. Asimismo, en el 2011 hemos reflexionado sobre el futuro, fijando objetivos en el marco del II Foro de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas.

Diez años de objetivos
ADDENE se creó con cuatro grandes objetivos: la unión del colectivo, la creación del colegio oficial, la difusión de la idea de que el dietista-nutricionista es el profesional de referencia en temas relacionados con la nutrición, alimentación y dietética, y la incorporación del dietista-nutricionista al sistema público de salud y a la docencia en educación pública.
En diez años, hemos conseguido los dos primeros objetivos, hemos avanzado en el tercero, puesto que el dietista-nutricionista está cada vez más presente en la sociedad y su imagen de referente en temas de nutrición, alimentación y dietética está cada vez más afianzada.

Objetivos futuros

Una vez conseguido el objetivo de crear el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco, ADDENE se dirige hacia su desaparición, para que sea el Colegio quien defienda a los profesionales y a los ciudadanos. El Colegio asumirá dos grandes retos: la lucha contra el intrusismo y la incorporación del dietista-nutricionista al sistema público de salud y a la docencia en educación pública.
Tras la reciente comparecencia en Parlamento Vasco del Consejero de Sanidad, Sr. Bengoa, en la que presentó la evaluación del Plan de Salud 2002-2010, e identificó la obesidad como «el reto más grande de la década» que tendrá que afrontar el sistema sanitario vasco, confiamos en que nuestra solicitud de incorporar a la plantilla de Osakidetza al dietista-nutricionista, como profesional más y mejor cualificado en estos aspectos, sea bien recibida.

No hay comentarios: