26 abril 2011

EUSKADIKO DIETISTA-NUTRIZIONISTEN ELKARGO OFIZIALA · COLEGIO OFICIAL DE DIETISTASNUTRICIONISTAS DEL PAÍS VASCO

(publicado en prensa)

Mª José Ibáñez andereñoak, adin nagusikoa, Dietista-Nutrizionista, 14613365Q NAN zenbakiduna, Euskadiko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofizialaren Batzorde Kudeatzaileko Lehendakari bezala, ondorengoaren bitartez, Dietista-Nutrizionista guztien eta interesa duen ororen jakintzapean jartzen dut, Euskadiko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofizialaren behin-behineko Estatutuak onartu direla. Elkargoaren egoitzan, doako ale bat eskuragarri dago interesa duen edonorentzat,
telefonoz hitzordua eskatzea ezinbestekoa delarik. Baita ere, aukera dago posta elektronikoz bidaltzea, hala eskatzen duenari.
Estatutuen onartzeari jarraiki, bederatzi hilabeteko epean, Euskadiko Dietista-Nutrizionisten elkargora izen ematea zabaltzen da. Interesaturik dauden pertsonak,
telefonoz hitzordua eskatu ostean, Elkargorako izen ematea burutzeko agiriak prestatu ahal izateko, adostutako tokietara joan daitezke.
Kontaktu bideak telefonoa, 666 86 04 37 eta posta elektronikoa, addene@yahoo.es dira.
Bilbon, 2011eko apirilaren 18an


Dª Mª José Ibañez, mayor de edad, Dietista-Nutricionista, provista de D.N.I. nº 14613365Q, en calidad de Presidenta de la Comisión Gestora del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco, por medio de la presente pone en conocimiento de todos los Dietistas-Nutricionistas y demás interesados que se han aprobado los Estatutos provisionales del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco. Un ejemplar gratuito se encuentra a disposición de quien lo interese, previa cita telefónica, en la sede colegial, asimismo, se remitirá vía e-mail a quien así lo solicite.
Consecuentemente a la aprobación de Estatutos se abre, por espacio de nueve meses, el período de colegiación de los y las Dietistas-Nutricionistas del País Vasco. Las personas que estén interesadasn podrán acudir, previa cita telefónica, a tramitar la documentación para inscribirse en el Colegio a los puntos de contacto establecidos.
Los medios de contacto son el teléfono 666 86 04 37 y el email addene@yahoo.es
En Bilbao, a 18 de abril de 2011.

No hay comentarios: