24 marzo 2007

EHAOn gaude! / Ya estamos en el BOPV!

EHAA - 2007ko martxoak 23, ostirala 59 zenbakia
JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
1809
EBAZPENA, 2007ko otsailaren 22koa, Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlanen eta Araubide
Juridikoaren zuzendariarena, Euskal Autonomia
Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten Elkargo
Profesionala sortzeko eskabideari buruzko espedientea
jendaurrean jartzen duena.
Azaroaren 9an, EGEDDE-Euskadiko Giza Elikaduran
eta Dietetikan Diplomatuen Elkarteko lehendakariak
Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten
Elkargoa sortzeko eskabidea aurkeztu zuen zuzendaritza
honetan. Eskabidearekin batera beste dokumentu
batzuk ere aurkeztu zituen.
Profesionalen elkargoei eta kontseiluei eta tituludun
lanbideen erregistroaren Araudiari buruzko otsailaren
3ko 21/2004 Dekretuaren 20. artikuluan ezarritakoaren
arabera eta Osasun Sailak aldeko iritzia eman duenez,
Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten
Elkargo Profesionala sortzeko prozedurarekin jarraitzea
interes publikokoa baita bidezkoa eta egokia
dela esanez, elkargo hori sortzeari buruzko espedientea
jendaurrean jarri behar da.
Ondorioz,
EBATZI DUT:
1. artikulua.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratzen den egunetik hasi eta hilabeteko
epean Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten
Elkargo Profesionala sortzeko eskabideari
buruzko espedientea jendaurrean jartzea, nahi duenak
bidezko iritzitako alegazioak aurkez ditzan.
2. artikulua.– Espediente hori interesdunen eskuragarri
egongo da Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Saileko Azterlanen eta Araubide Juridikoaren
Zuzendaritzaren egoitzan (Lakua I, Wellingtongo
Dukearen kalea-2, Vitoria-Gasteiz), 09:00etatik
13:00etara.
Vitoria-Gasteiz, 2007ko otsailaren 22a.
Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendaria,
ABEL LÓPEZ DE AGUILETA QUINTANA.


N.º 59 BOPV - viernes 23 de marzo de 2007

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1809
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Director
de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
acuerda someter a información pública el expediente
relativo a la petición de creación del Colegio Profesional
de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco.
Con fecha 9 de noviembre tuvo entrada en la Dirección
petición de creación de Colegio de Dietistas-Nutricionistas
del País Vasco de la Presidenta de la Asociación
de Diplomados en Dietética y Nutrición de Euskadi-
ADDENE, adjuntando diversa documentación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20
del Decreto 21/2004, de 3 de febrero, sobre el Reglamento
del Registro de Profesiones Tituladas, los Colegios
Profesionales y los Consejos Profesionales, una vez
recibido el informe favorable del Departamento de Sanidad
sobre la oportunidad y conveniencia, en relación
con el interés público, de continuar con el procedimiento
de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas
del País Vasco, procede someter a información
pública el expediente relativo a la creación del citado
Colegio.
En su virtud.
RESUELVO:
Artículo 1.– Someter al trámite de información pública
por el plazo de un mes, a contar desde la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del
País Vasco, el expediente relativo a la petición de creación
del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas
del País Vasco, en orden a la presentación de cuantas
alegaciones se estimen pertinentes.
Artículo 2.– Dicho expediente se hallará a disposición
de los interesados en la sede de la Dirección de Estudios
y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco,
zona A de la primera planta del edificio Lakua I, calle
Duque de Wellington, n.º 2, Vitoria-Gasteiz, de 09:00
a 13:00 horas.
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2007.
El Director de Estudios y Régimen Jurídico,
ABEL LÓPEZ DE AGUILETA QUINTANA.

No hay comentarios: